วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
                        การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การดำเนินการตามมาตรการหรือระบบที่สร้างความมั่นใจ พึงพอใจ  ประทับใจ ต่อสังคมว่าสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
1)            การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
3)            การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5)            การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพการศึกษา
7)            การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี  8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
-การจัดระบบบริหารสารสนเทศ    -  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  -  การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การดำเนินงานตามแผน   - การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา      -การประเมินคุณภาพการศึกษา
- การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี      -การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1.       จัดทำโครงสร้างการบริหาร
2.       สถานศึกษาจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษ
3.       สถานศึกษาจะต้องจัดระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
4.       สถานศึกษาจะต้องกำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น
5.       สถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
6.       สถานศึกษาจะต้องดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
7.       สถานศึกษาจะต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนในทุกระดับช่วงชั้นที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
8.       สถานศึกษาจะต้องจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี
9.       หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมดำเนินงาน
10.   หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และรายงานผลให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดทราบ
11.   หน่วยงานต้นสังกัดศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
 การควบคุมคุณภาพการศึกษา  (Quality Control)
1.   การศึกษา และเตรียมการ
2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผน
การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ    (Quality Audit)
4. ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
5. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมิน (Quality Assessment)และรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation)
6. เตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาเตรียมการเพื่อรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
แนวการดำเนินการตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
1. การศึกษา และเตรียมการ    
           2. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางแผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แหล่งที่มา นักวิชาการศึกษา  กลุ่มพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพภายใน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ภาพฝาผนังสีสันสดใสของห้องเรียนเด็กมอนเตสซอรี่
ณ โรงเรียนมาย์รีพร ขอนแก่น
มุมอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กๆมอนเตสซอรี่
ณ โรงเรียนมาย์รีพร ขอนแก่น

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วาวค่ะถ่ายภาพนี้ที่บ้านมะเฟืองเชิญเยี่ยมชมบล็อกได้เลยค่ะ
รูปเด็กๆทำกิจกรรมภายในห้องเรียน ณคริสจักรไธสง

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554